راهنمای ثبت دوره برای اساتید

  1. پر کردن فرم شماره 1
  2. ثبت درخواست در سامانه سادا
    • از بخش کاتابل نامه ها گزینه مشخص شده را انتخاب کنید    • فرم خود را به نامه الصاق کرده و آن را ارسال نمائید.