گروه اول کارگاه مقدماتی آفیس از روز شنبه تا سه شنبه (13 الی 16 اسفند 1401) برگزار خواهد  .

دانشجویان گرامی که شماره دانشجویی آنها در ادامه درج شده است میتوانند در این کارگاه شرکت نمایند.

جلسات برگزاری هر روز ساعت 10 الی 12 و تکرار آن از 13 الی 15 می باشد. در صورتی که دانشجویان در ساعت اول قادر به شرکت نباشند میتوانند در زمان تکرار آن شرکت نمایند. 

گروه دوم از تاریخ 19 الی 22 فروردین 1402 برگزار خواهد شد.

گروه سوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

دانشجویانی که در این گروه قادر به شرکت نیستند حتما اطلاع رسانی نمایند تا افراد دیگر جایگزین لیست شوند (پیامک به شماره 09352329268). در غیر این صورت امکان شرکت در گروه های بعدی را نخواهند داشت.

مکان برگزاری : مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه گنبدکاووس

شماره های دانشجویی گروه اول:

97124119
98123106
98123108
98123114
98123131
98124231
98134629
98151325
99121117
99132101
99132102
99151102
99151109
99151114
99191108
400123106
400123117
400134118
400134121
401115201
401115202
401117701
401117804
401124301
401124302
401124303
401124305
401124306
401124307
401131202
401131207
401133311
401134501
401134503
401134505
401134506
401134507
401134509
401151103
401151105