تاریخ ثبت: دوشنبه, 01 خرداد,1402 05:19:48 ق.ظ

دریافت گواهی شرکت در دوره مقدماتی آفیس

دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در زیر آمده است دوره مقدماتی آفیس را به موفقیت به پایان رسانده اند. لذا خواهشمند است برای دریافت گواهی خود به مسئول اموزش آزاد و مجازی آقای منصوری مستقر در واحد فناوری اطلاعات ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایند:

شماره دانشجویی
98134629
401131202
99121117
98151325
401151103
401151105
401115202
98123106
98123108
98123131
98123114
400123106
401117804
99151114
99151108
99151102
99132102
99132101
401117701
401134505
401134507
401134509
401134506
401134508
401124529
400132318
99123806
401132308
401132311
401123609
99123914
401134913
400121108
99134501
99151321
99151310
99124120
98132104
99124233
99124231
99124240
400124203
99132213
98123129
98124324
99124202
401142204
401141206
98142109
99142136
401142205
401142217
99142133